Statut

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
STATUT
Warszawa 2021
STATUT
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Uchwalony na IX Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów
w 2019 roku w Warszawie
Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS z dnia 20.01.2021 r.
Syg. sprawy WA.XIV NS-REJ.KRS/050388/20/116
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego XIII Wydział Gospodarczy
KRS z dnia 02.06.2004 r. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
posiada status Organizacji Pożytku Publicznego


Rozdział I


Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
  § 2. 1. Stowarzyszenie powołuje terenowe jednostki organizacyjne – na zasadach
  określonych Statutem.
 3. Terenowe jednostki organizacyjne mogą uzyskać osobowość prawną.
  O uzyskaniu osobowości prawnej decyduje samodzielnie jednostka organizacyjna uchwałą zarządu jednostki.
  § 3. 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Terenowe jednostki organizacyjne mogą prowadzić działalność gospodarczą o ile posiadają osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie i jednostki terenowe mogą zatrudniać pracowników do
  realizacji określonych zadań.
 5. Stowarzyszenie może mieć udziały w spółkach kapitałowych i być wspólnikiem w spółkach osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  § 4. 1. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą:
  1) chorych na choroby cywilizacyjne, przewlekłe, w tym cukrzycę, w tym
  seniorów i osoby niepełnosprawne,
  2) rodziców dzieci chorych na choroby cywilizacyjne, przewlekłe, w tym
  cukrzycę,
  3) osoby pracujące na rzecz chorych na choroby cywilizacyjne, przewlekłe, w tym cukrzycę,
  4) osoby zdrowe, uznające cele i zasady działania Stowarzyszenia.
 6. Osoby w wieku do 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia. Osoby te nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
  § 5. 1. Stowarzyszenie może wstępować do innych organizacji krajowych i zagranicznych i występować z nich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Stowarzyszenie może łączyć się w związki lub federacje z organizacjami
  krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych.
  § 6. 1. Stowarzyszenie może posiadać sztandar oraz używać logo, odznak i pieczęci według wzorców uchwalonych przez Krajowe Walne Zebranie Delegatów, a zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.
  3
  Rozdział II
  Cele i środki działania
  § 7. 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1) działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na choroby cywilizacyjne, przewlekłe, w tym cukrzycę;
  2) inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie
  chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji;
  3) działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;
  4) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na
  choroby cywilizacyjne, przewlekłe, w tym cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych;
  5) wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, osób
  zagrożonych cukrzycą, jak i całego społeczeństwa;
  6) wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii i o tematyce powiązanej;
  7) udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom
  i rodzicom nieletnich diabetyków;
  8) działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków;
  9) działanie na rzecz:
 • osób wskazanych art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz.U.2018.1265 t.j. z dnia 2018.06.29);
 • osób wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13
  czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2019.217 t.j. z dnia
  2019.02.05);
 • niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 t.j. z dnia 2018.03.12);
 • innych osób społecznie wykluczonych a niewskazanych powyżej;
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
  wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • ochrony i promocji zdrowia;
  4
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających
  bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • równych praw kobiet i mężczyzn;
 • osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
  przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
  technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
  Polskiej;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
  obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
  między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
  praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom, w tym problemom alkoholowym
  i patologiom społecznym;
 • organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w ustępie 1 powyżej;
  10) działanie na rzecz integracji różnych grup społecznych i wiekowych
  poprzez popularyzację kultury fizycznej, popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury, turystyki i rekreacji;
  5
  11) działanie na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej, ubogich, pozostających bez środków do życia;
  12) promowanie profilaktyki i promocja zdrowia;
  13) działanie na rzecz ochrony zdrowia środowiskowego;
  14) walka z nadwagą i otyłością;
  15) występowanie w interesie społecznym jako strona postępowania administracyjnego (kpa) dotyczącego chorych na cukrzycę, członków ich rodzin oraz społeczeństwa;
  16) ochrona praw pacjenta.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1) działania nieodpłatne pożytku publicznego, takie jak:
  a) wydawanie książek dotyczących cukrzycy i diabetyków lub innych o tematyce powiązanej;
  b) wydawanie czasopism dotyczących cukrzycy i diabetyków lub innych o tematyce powiązanej;
  c) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia oraz kont i profili Stowarzyszenia na portalach społecznościowych;
  d) inicjowanie i wspieranie obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą i Dnia Diabetyka;
  e) organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów,
  konferencji i sesji popularnonaukowych;
  f) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy i jej powikłań dla diabetyków, ich rodzin i opiekunów oraz wolontariuszy;
  g) organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych;
  h) organizowanie integracyjnych imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych;
  i) prowadzenie promocji i organizowanie wolontariatu;
  j) udzielanie diabetykom pomocy materialnej i sprzętowej;
  k) prowadzenie poradnictwa prawnego;
  l) prowadzenie badań poziomu cukru we krwi oraz innych parametrów zdrowotnych przy organizacji lokalnych imprez masowych,
  akcji prozdrowotnych lub innych spotkań;
  m) zbiórka i rozdawanie żywności osobom potrzebującym.
  2) działania odpłatne pożytku publicznego, takie jak:
  a) organizowanie zajęć i turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych;
  b) organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów,
  konferencji i sesji popularnonaukowych;
  c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych;
  d) wydawanie książek dotyczących cukrzycy i diabetyków lub innych o tematyce powiązanej;
  e) wydawanie czasopism dotyczących cukrzycy i diabetyków lub innych o tematyce powiązanej;
  6
  f) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy i jej powikłań dla diabetyków, ich rodzin i opiekunów oraz wolontariuszy;
  g) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy dla pedagogów szkolnych, pielęgniarek, pracowników pomocy
  społecznej i innych grup zawodowych.
 2. Stowarzyszenie realizując swoje cele współpracuje z:
  1) władzami rządowymi i samorządowymi;
  2) rządowymi i pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi
  o podobnych celach statutowych;
  3) mediami publicznymi, tj. prasą, radiem, telewizją i portalami internetowymi.
  Rozdział III
  Członkowie, ich prawa i obowiązki
  § 8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1) zwyczajnych,
  2) honorowych.
  § 9. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, kto pragnie
  wnieść wkład swej pracy w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia, złoży
  pisemną deklarację przystąpienia, która zostanie zaakceptowana decyzją
  jednostki terenowej Stowarzyszenia zgodnie z reprezentacją i będzie przestrzegał zasad postępowania obowiązujących w Stowarzyszeniu.
  § 10. 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona we wspieraniu i urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
 3. Godność członka honorowego nadaje Krajowe Walne Zebranie Delegatów,
  a w okresie między Krajowymi Walnymi Zebraniami Delegatów – Rada
  Główna Stowarzyszenia na wniosek jednostek terenowych.
  § 11. 1 Członek Stowarzyszenia obowiązany jest:
  a) Przestrzegać przepisów Statutu, regulaminów oraz uchwał Stowarzyszenia, jak również zasad współżycia społecznego,
  b) Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  c) Terminowo uiszczać składki członkowskie oraz inne opłaty uchwalane
  przez organy Stowarzyszenia (z wyłączeniem członków honorowych,
  których nie dotyczą powyższe opłaty),
  d) Otaczać opieką oraz wykazywać należytą staranność o mienie Stowarzyszenia.
  7
  § 12. 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
  1) czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich organów Stowarzyszenia na zasadach określonych ordynacją wyborczą (za wyjątkiem
  członków honorowych, którzy są tego prawa pozbawieni),
  2) zwracać się do organów Stowarzyszenia o ochronę swoich praw i interesów,
  3) występować z wnioskami i postulatami do wszystkich ogniw Stowarzyszenia,
  4) brać udział w zebraniach Stowarzyszenia, na których podejmowane są
  decyzje dotyczące jego osoby, w tym zabierać głos i składać wyjaśnienia,
  5) korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  6) korzystać z urządzeń i obiektów będących własnością Stowarzyszenia
  lub przez nie użytkowanych,
  7) nosić znaczek, logo i odznaki nadane przez Stowarzyszenie.
  § 13. 1. Za szczególnie aktywną działalność społeczną Stowarzyszenie może nadawać odznaki lub przedstawić do odznaczenia państwowego lub resortowego, zgodnie z regulaminem przyznawania odznaczeń i obowiązującymi
  przepisami.
 4. Warunki i tryb nadawania odznak określają regulaminy uchwalone przez
  Radę Główną.
 5. Członek Stowarzyszenia może być wyróżniony również dyplomem uznania,
  listem pochwalnym lub w inny sposób określony przez Radę Główną Stowarzyszenia.
 6. Zarządy wszystkich szczebli mają prawo nadawania tytułu „Honorowego
  Prezesa” szczególnie zasłużonym, wieloletnim byłym prezesom na podstawie podjętej przez siebie uchwały.
  § 14. 1. Członkostwo wygasa wskutek:
  1) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie lub ustnie, w obecności
  co najmniej dwóch członków zarządu danej jednostki Stowarzyszenia,
  2) skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 24 miesięcy,
  3) śmierci członka Stowarzyszenia.
 7. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje w przypadkach:
  1) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem i innymi przepisami
  prawa powszechnie obowiązującego,
  2) popełnienia przestępstwa umyślnego z niskich pobudek lub czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia potwierdzonego prawomocnym
  wyrokiem sądu powszechnego lub ostateczną decyzją Sądu Koleżeńskiego.
  8
 8. Wykluczenie w przypadku określonym w § 14 ust. 2 pkt 1 może nastąpić po
  uprzednim pisemnym uprzedzeniu o naganności postępowania dokonanym
  przez zarząd danej jednostki lub zarząd szczebla nadrzędnego.
 9. Wykluczenia dokonuje uchwałą:
 • w stosunku do członków kół – zarząd koła,
 • w stosunku do władz zarządu danej jednostki – zarząd wyższego szczebla,
 • w stosunku do członków Zarządu Głównego – Zarząd Główny większością 2/3 głosów przy obecności ¾ składu Zarządu Głównego.
 1. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu należy w miarę możliwości wysłuchać osobiście lub na piśmie osobę wykluczaną.
 2. Osoba wykluczana może od uchwały wykluczającej odwołać się w terminie
  30 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie kieruje się do zarządu szczebla
  nadrzędnego, którego uchwała jest ostateczna.
 3. Osoba wykluczona nie może ponownie być przyjęta do Stowarzyszenia
  przed upływem 3 lat.
  § 15. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym
  każdorazowo decydują Walne Zebrania Delegatów/członków poszczególnych szczebli Stowarzyszenia.

§ 16. 1. Członkiem władz Stowarzyszenia może być jedynie członek Stowarzyszenia, przy czym nie może on pełnić funkcji z wyboru w różnych jednostkach
organizacyjnych tego samego szczebla. Nie może być także skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Osoba, która pełni funkcję we władzach innego stowarzyszenia o podobnym profilu, nie może pełnić funkcji
we władzach naczelnych i terenowych Stowarzyszenia bez zgody Zarządu
Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

 1. Członek Stowarzyszenia wybrany do władz jest obowiązany:
  1) aktywnie uczestniczyć w pracach organu, do którego został wybrany,
  2) stosować się do zapisów Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń
  Stowarzyszenia,
  3) godnie reprezentować interesy Stowarzyszenia.
  § 17. Członkowie Zarządów mogą być odwołani, jeżeli nie wykonują przyjętych
  obowiązków lub działają na szkodę Stowarzyszenia.
  §18. 1. Odwołania członków zarządów, komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich
  dokonują:
 • Walne zebrania poszczególnych szczebli upoważnione do ich powoływania w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów,
  a w okresie pomiędzy walnymi zebraniami – zarządy Oddziałów Wojewódzkich, Rejonowych i Branżowych w stosunku do organów władz
  powiatowych, miejskich, grodzkich, miejsko-powiatowych i kół, Zarząd
  9
  Główny w stosunku do organów władz wojewódzkich, rejonowych
  i branżowych w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów
  i w stosunku do członków Zarządu Głównego w drodze uchwały Zarządu Głównego przyjętej zwykłą większością głosów.
 1. W przypadku odwołania wszystkich członków zarządu danego szczebla,
  zarząd szczebla nadrzędnego ustanawia do czasu wybrania nowego zarządu
  zarząd komisaryczny. W stosunku do Zarządu Głównego, w przypadku odwołania wszystkich jego członków, zarząd komisaryczny zostaje wyłoniony
  z Rady Głównej i działa do momentu powołania nowego Zarządu Głównego.
 2. Zarządy poszczególnych szczebli mogą dokonywać zawieszenia członków
  swoich organów – także na ich wniosek, jednokrotnie, na czas do 12 miesięcy, uchwałą przyjętą zwykłą większością głosów. Przyczyny zawieszenia
  członków powinny być wskazane w uchwale.
 3. W miejsce odwołanych lub zawieszonych członków organów Zarząd może
  w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów powoływać nowych
  członków, przy czym członkowie powołani w miejsce członków zawieszonych sprawują funkcję przez czas określony – do czasu ustania przyczyny
  zawieszenia poprzedniego członka organu.
 4. W przypadku ustania przyczyny zawieszenia, członek organu powraca do
  pełnienia swojej funkcji w organach Stowarzyszenia. W przypadku, gdyby
  członek organu po ustaniu przyczyny zawieszenia nie powrócił do pełnienia
  swojej funkcji w organach Stowarzyszenia, wówczas uznaje się, że jego
  mandat wygasa, a jego funkcję pełni nowy członek, którego kadencję przedłuża się do końca kadencji pierwotnie wybranego członka władz.
  § 19. Mandat członka władz Stowarzyszenia trwa 4 lata i wygasa przed upływem
  kadencji w przypadku:
  1) śmierci członka władz Stowarzyszenia,
  2) rezygnacji z mandatu,
  3) pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu,
  4) niewykonywania obowiązków wynikających z mandatu przez okres
  dłuższy niż 12 miesięcy,
  5) utraty praw obywatelskich,
  6) rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu,
  7) odwołania z funkcji członka władz Stowarzyszenia.
  § 20. Dla sprawnej realizacji zadań Stowarzyszenia zarządy terenowe mogą powołać komisje problemowe (socjalną, edukacyjną, sponsoringową itp.),
  a w miarę potrzeb również komisje doraźne z głosem doradczym i opiniodawczym.
  § 21. 1. Uchwały władz Stowarzyszenia sprzeczne z prawem, Statutem, regulaminami lub postanowieniami władz nadrzędnych Stowarzyszenia są nieważne.
  10
  Stwierdzenie nieważności uchwały organu Stowarzyszenia należy do kompetencji organu tego samego rodzaju nadrzędnej jednostki organizacyjnej.
 5. Uchwały i wytyczne wyższych władz Stowarzyszenia podjęte zgodnie ze
  Statutem są obowiązujące dla niższych szczebli organizacyjnych oraz
  członków Stowarzyszenia.
  § 22. Komisje Rewizyjne i Sądy Koleżeńskie wszystkich szczebli podejmują
  działanie zgodnie ze Statutem i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa:
 • z własnej inicjatywy,
 • na polecenie zarządów swoich szczebli,
 • na polecenie zarządów szczebli nadrzędnych,
 • na polecenie Zarządu Głównego lub na zarządzenie Prezesa Zarządu
  Głównego.
  Rozdział IV
  Naczelne władze Stowarzyszenia
  § 23. 1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
  1) Krajowe Walne Zebranie Delegatów,
  2) Zarząd Główny, na czele którego stoi Prezes Zarządu Głównego,
  3) Rada Główna,
  4) Główna Komisja Rewizyjna,
  5) Główny Sąd Koleżeński.
 1. Kadencja naczelnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. W Stowarzyszeniu mogą być powoływane ciała doradcze, np. Komisja
  Statutowa i inne.
  A/ Krajowe Walne Zebranie Delegatów
  § 24. 1. Krajowe Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 3. Krajowe Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Delegaci są wybierani na Walnych Zebraniach w Oddziałach Wojewódzkich, Rejonowych i Branżowych w liczbie ustalonej regulaminem dotyczącym przeprowadzania Walnych Zebrań.
 5. Do kompetencji Krajowego Walnego Zebrania Delegatów należy:
  1) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
  2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności:
  a) Zarządu Głównego,
  b) Rady Głównej,
  b) Głównej Komisji Rewizyjnej,
  c) Głównego Sądu Koleżeńskiego,
  11
  d) uchwalanie regulaminów działalności Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
  3) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny,
  Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński i delegatów,
  4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
  5) wybór:
  a) Prezesa i członków Zarządu Głównego,
  b) członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
  c) członków Głównego Sądu Koleżeńskiego,
  6) uchwalanie zmian w Statucie,
  7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  8) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji walnego zebrania.
  § 25. 1. Krajowe Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny
  raz na 4 lata, kadencja delegatów trwa do następnego Krajowego Walnego
  Zebrania Delegatów.
 6. O terminie Krajowego Walnego Zebrania Delegatów wraz z proponowanym
  porządkiem obrad Zarząd Główny zawiadamia delegatów na co najmniej 30
  dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie może mieć formę
  pisemną lub mailową.
  § 26. 1. Nadzwyczajne Krajowe Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest:
  1) na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
  2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Oddziałów Wojewódzkich, Rejonowych i Branżowych,
  4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 delegatów,
  5) obraduje w sprawach, dla których zostało zwołane.
 7. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Krajowe Walne Zebranie Delegatów w terminie do trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku lub podjęcia
  uchwały.
  § 27. 1. W Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą także:
 8. Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Delegatów terenowych jednostek
  organizacyjnych Stowarzyszenia,
 9. Członkowie ustępującej Rady Głównej, przewodniczący Głównej Komisji
  Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, Komisja Statutowa oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.
  § 28. 1. Uchwały Krajowego Walnego Zebrania Delegatów podejmowane są zwykłą
  większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów. W przypadku nieparzystej liczby delegatów kworum stanowi połowa
  liczby zaokrąglona w górę do pełnej liczby.
  12
 10. W razie braku wymaganej większości członków wymienionych w ustępie
  powyżej, zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę
  obecnych, a podejmowane zwykłą większością głosów uchwały są ważne.
 11. Delegaci nieobecni na Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów mogą upoważnić innego delegata do głosowania w jego imieniu. Pełnomocnictwo,
  pod rygorem nieważności, musi być udzielone w formie pisemnej lub mailowej.
  B/ Zarząd Główny
  § 29. 1. Zarząd Główny reprezentujący Stowarzyszenie składa się z 7 osób w tym
  Prezesa, wybieranych na Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów spośród
  delegatów i członków Rady Głównej. W pierwszej kolejności wybieranych
  jest 7 członków Zarządu Głównego z największą ilością głosów, którzy wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu Głównego. Wybór Prezesa Zarządu
  Głównego następuje zwykłą większością głosów. W trakcie trwania kadencji Zarządu możliwa jest zmiana funkcji pełnionych przez jego członków,
  dokonywana uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów przy
  obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu. W przypadku nieparzystej
  liczby członków organu, kworum stanowi połowa liczby zaokrąglona w górę do pełnej liczby. W razie braku wymaganej liczby członków wymienionych w zdaniu poprzedzającym, posiedzenie odbywa się w drugim terminie
  bez względu na liczbę obecnych, a podejmowane zwykłą większością głosów uchwały są ważne.
 12. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli, podpisywania umów i zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych jest upoważniony Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia samodzielnie w sprawach do kwoty określonej uchwałą Zarządu lub dwóch członków Zarządu
  (w tym Prezes) łącznie. Członkowie Zarządu zgodnie z reprezentacją mogą
  udzielać pełnomocnictw/upoważnień do działania wskazanym przez siebie
  osobom np. pracownikom biura Zarządu Głównego.
 13. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów
  przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu. W przypadku nieparzystej liczby członków organu, kworum stanowi połowa liczby zaokrąglona w
  górę do pełnej liczby. W razie braku wymaganej liczby członków wymienionych w zdaniu poprzedzającym, posiedzenie odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, a podejmowane zwykłą większością
  głosów uchwały są ważne.
 14. Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezes Zarządu Głównego.
 15. W przypadku ubycia członków Zarządu Głównego, Zarząd Główny może
  uzupełnić skład drogą kooptacji spośród członków Rady Głównej lub delegatów. Uzupełnienie składu Zarządu Głównego drogą kooptacji nie może
  przekroczyć 50% początkowego składu Zarządu.
 16. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu danego szczebla oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Re-
  13
  wizyjnej danego szczebla wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania delegatów/członków danego
  szczebla.

§ 30. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) realizowanie uchwał Krajowego Walnego Zebrania Delegatów, przy
współdziałaniu z Radą Główną,
2) zatwierdzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów działalności
i rocznego planu finansowego Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
3) decydowanie w sprawach przedstawionych przez prezesa Zarządu
Głównego i członków Zarządu Głównego,
4) zwoływanie Krajowych Walnych Zebrań Delegatów,
5) zatwierdzanie powoływania i rozwiązywania Oddziałów Wojewódzkich, Rejonowych i Branżowych,
6) podejmowanie uchwał dotyczących pobierania dodatkowych opłat w zakresie niezbędnym do celów działalności.
§ 31. 1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są na wniosek członków Zarządu Głównego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 1. W posiedzeniach Zarządu Głównego dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego biorą udział oprócz Członków Zarządu, przewodniczący
  Głównej Komisji Rewizyjnej albo wyznaczony przez niego członek tego
  organu i przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego albo wyznaczony
  przez niego członek tego organu oraz inni zaproszeni przez Zarząd Główny
  goście.
 2. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu Zarządu Głównego mogą
  upoważnić pisemnie lub mailowo innego Członka Zarządu do głosowania
  w ich imieniu.
 3. Prezes lub dwóch członków Zarządu Głównego łącznie mogą zarządzić
  głosowanie w drodze ustalenia korespondencyjnego lub z wykorzystaniem
  technicznych środków łączności, w tym poczty elektronicznej. Aby takie
  głosowanie było ważne, jednakowe stanowisko musi zająć co najmniej połowa członków Zarządu Głównego. W przypadku nieparzystej liczby członków organu kworum stanowi połowa liczby zaokrąglona w górę do pełnej
  liczby. Wymaga się złożenia podpisu Prezesa lub dwóch wyznaczonych
  przez niego członków Zarządu pod decyzją, która zapadła drogą obiegową,
  na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
  § 32. W skład Zarządu Głównego wchodzą prezes, jeden lub dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i członkowie.
  § 33. Obsługę prawną, administracyjną oraz finansowo – księgową władz naczelnych Stowarzyszenia wykonuje Biuro Zarządu Głównego.
  14
  § 34. 1 Strukturę i zasady działania Biura Zarządu Głównego określa Zarząd Główny w formie regulaminu.

Prezes Zarządu Głównego i członkowie Zarządu Głównego
§ 35. 1. Prezes i członkowie Zarządu Głównego ponoszą odpowiedzialność za:
1) realizację uchwał Krajowego Walnego Zebrania Delegatów,
2) prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia i ogólną organizację
jego pracy.

 1. Ponadto Prezes Zarządu Głównego:
  1) kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w tym celu w okresach
  pomiędzy plenarnymi posiedzeniami Zarządu Głównego podejmuje decyzje należące do kompetencji tego organu. Zobowiązany jest przedstawić je na najbliższym posiedzeniu tego organu.
  2) występuje jako główny negocjator w sprawach sporów i konfliktów
  pomiędzy członkami władz i organów Stowarzyszenia z głosem decydującym. Nie dotyczy to spraw skierowanych do rozpatrzenia przez
  Główny Sąd Koleżeński.
  3) ma prawo kierowania spraw do rozpatrzenia przez Główny Sąd Koleżeński i Główną Komisję Rewizyjną i ich odpowiedniki w Oddziałach.
 2. Formą decyzji Prezesa Zarządu Głównego jest zarządzenie.
 3. W przypadku przerw w wykonywaniu obowiązków spowodowanych np.
  chorobą Prezesa Zarządu Głównego lub innymi okolicznościami, jego obowiązki pełni wiceprezes. Ponadto wyznaczona przez Prezesa Zarządu Głównego osoba może podejmować decyzje w sprawach administracyjnych.
  §36. Za swoją pracę Prezes Zarządu Głównego może otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Zarządu Głównego.
  C/ Rada Główna
  §37. 1. Rada Główna jest organem doradczym i opiniodawczym Stowarzyszenia.
  Pełni funkcje wspierające. Działa zgodnie z zapisami Statutu. Składa się
  z prezesów Zarządów Oddziałów Wojewódzkich, Rejonowych i Branżowych, którzy wybierani są przez Walne Zebrania poszczególnych szczebli
  i automatycznie wchodzą w skład Rady Głównej.
 4. W przypadku ubycia z funkcji prezesa Zarządu Wojewódzkiego, Rejonowego lub Branżowego, który pełnił funkcję członka Rady Głównej i wyboru
  nowego prezesa Zarządu Wojewódzkiego, Rejonowego lub Branżowego,
  staje się on automatycznie członkiem Rady Głównej.
 5. Rada Główna podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych zwykłą
  większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Rady Głównej. W przypadku nieparzystej liczby członków organu kworum stanowi połowa liczby zaokrąglona w górę do pełnej liczby. W razie braku wymaganej
  15
  liczby członków wymienionych powyżej, posiedzenie odbywa się w drugim
  terminie bez względu na liczbę obecnych, a podejmowane zwykłą większością głosów uchwały są ważne.
 6. Do zakresu działania Rady Głównej należy:
  a) współdziałanie z Zarządem Głównym przy realizowaniu uchwał Krajowego Walnego Zebrania Delegatów,
  b) ustalanie rocznych planów działalności i rocznego planu finansowego
  Stowarzyszenia,
  c) uchwalanie wysokości składek członkowskich, zasad zwalniania lub
  obniżania ich wysokości,
  d) zawieszanie uchwał Walnych Zebrań Delegatów Oddziałów Wojewódzkich, Rejonowych i Branżowych, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
  e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezesa Zarządu Głównego i członków Zarządu Głównego,
  f) w przypadku prowadzenia przez Prezesa Zarządu Głównego lub członka Zarządu Głównego działalności na szkodę Stowarzyszenia, Rada
  Główna powołuje Komisję do zbadania zarzutów. Komisja Składa się z
  3 – 5 osób, członkowie Komisji są wybierani spośród członków Stowarzyszenia. Na wniosek Komisji członkowie Rady Głównej mogą zawiesić tego członka Zarządu Głównego w czynnościach uchwałą podjętą
  kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej 3/4
  członków Rady Głównej. Decyzję o odwieszeniu może podjąć Rada
  Główna w ten sam sposób, jeżeli zarzuty nie potwierdzą się. Zawieszenie może trwać do czasu dokładnego wyjaśnienia sprawy lub do czasu
  najbliższego Krajowego Walnego Zebrania Delegatów lub Nadzwyczajnego Krajowego Walnego Zebrania Delegatów, na którym podjęte
  zostaną decyzję dotyczące zawieszonego członka Zarządu Głównego.
  W czasie zawieszenia Prezesa Zarządu Głównego lub jego członka ich
  obowiązki kierowania Stowarzyszeniem pełnią pozostali członkowie
  Zarządu Głównego, a czynności administracyjne wyznaczony członek
  Zarządu Głównego,
  g) koordynowanie i kontrolowanie działalności oddziałów Stowarzyszenia,
  h) na wniosek członków Zarządu Głównego, zawieszanie w pełnieniu
  funkcji członków Zarządów Oddziałów Wojewódzkich, Rejonowych,
  Branżowych i innych oddziałów w przypadku braku reakcji Zarządów
  nadrzędnych, o ile działalność tych członków narusza przepisy obowiązujące w Stowarzyszeniu.
  i) w przypadku zawieszenia całego Zarządu Głównego, ustanawianie
  Zarządu Komisarycznego składającego się z członków Rady Głównej,
  który zobowiązany jest, w terminie trzech miesięcy od daty jego powołania, zwołać nadzwyczajne Krajowe Walne Zebranie Delegatów, w celu odwołania zawieszonego Zarządu Głównego i przeprowadzenia wyborów nowego Zarządu Głównego,
  16
  j) doradzanie w kwestiach dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia,
  k) opiniowanie i wsparcie merytoryczne w kwestiach i zagadnieniach
  zgłoszonych przez Zarząd Główny,
  l) nadawanie na wniosek jednostek terenowych, w okresie między Krajowymi Walnymi Zebraniami Delegatów, godności członka honorowego
  Stowarzyszenie, o którym mowa w § 10.2.
 7. Posiedzenia Rady Głównej zwoływane są przez Prezesa na wniosek Zarządu Głównego lub jednoczesny wniosek minimum 1/3 liczby członków Rady
  Głównej w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
 8. W posiedzeniach Rady Głównej biorą udział oprócz Członków Rady Głównej, Zarząd Główny, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego albo wyznaczony przez nich członek tych organów oraz inni zaproszeni przez Radę Główną goście.
 9. Członkowie Rady Głównej nieobecni na posiedzeniu Rady Głównej mogą
  upoważnić pisemnie lub mailowo innego Członka Rady Głównej do głosowania w ich imieniu.
 10. Członkowie Rady Głównej mogą zarządzić głosowanie w drodze ustalenia
  korespondencyjnego lub z wykorzystaniem technicznych środków łączności, w tym poczty elektronicznej. Aby takie głosowanie było ważne, jednakowe stanowisko musi zająć co najmniej połowa ogólnej liczby członków
  Rady Głównej. W przypadku nieparzystej liczby członków organu kworum
  stanowi połowa liczby zaokrąglona w górę do pełnej liczby. Wymaga się
  złożenia podpisów dwóch członków Rady Głównej pod decyzją, która zapadła drogą obiegową, na najbliższym posiedzeniu Rady Głównej.
  D/ Główna Komisja Rewizyjna
  § 38. 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, a jej
  członkowie są wybierani spośród delegatów na Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów.
 11. Główna Komisja Rewizyjna składa się z minimum 5 członków. Członkowie
  Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego,
  jego zastępcę i sekretarza.
 12. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu
  Głównego i Rady Głównej, ani pozostawać z członkami tego organu
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
  powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Komisji Rewizyjnych
  wszystkich szczebli nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
  sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub
  przestępstwa skarbowe.
 13. W przypadku ubycia członka ze składu Głównej Komisji Rewizyjnej, może
  ona dokonać kooptacji ze składu delegatów nie więcej niż 1/3 składu Głównej Komisji Rewizyjnej.
  17
  § 39. 1. Kontrola całokształtu działalności finansowej przez Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku.
 14. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów
  przy obecności co najmniej ½ liczby członków. W przypadku nieparzystej
  liczby członków organu kworum stanowi połowa liczby zaokrąglona w górę
  do pełnej liczby.
 15. W razie braku wymaganej liczby członków wymienionych w ust. 2 powyżej, posiedzenie odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, a podejmowane zwykłą większością głosów uchwały są ważne.
 16. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nieobecni na posiedzeniu mogą
  upoważnić pisemnie lub mailowo innego członka Głównej Komisji Rewizyjnej do głosowania w ich imieniu.
  § 40. 1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola całokształtu działalności finansowej, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  2) składanie sprawozdania na Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów
  wraz z oceną działalności finansowej i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  3) przedstawienie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności
  finansowej Stowarzyszenia i opracowanie zaleceń pokontrolnych,
  4) opracowywanie we współpracy z Komisją Statutową projektu regulaminów pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych wszystkich szczebli,
  5) nadzór nad pracą podległych komisji rewizyjnych.
  E/ Główny Sąd Koleżeński
  § 41. 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z minimum 7 członków wybranych spośród delegatów na Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów. Członkowie
  Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 17. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji z wyboru lub kooptacji w innych władzach szczebla centralnego oraz nie mogą
  być pracownikami etatowymi Stowarzyszenia.
 18. W przypadku ubycia członków ze składu Głównego Sądu Koleżeńskiego,
  pozostali członkowie mogą dokonać kooptacji ze składu delegatów nie więcej niż 1/3 składu Głównego Sądu Koleżeńskiego.
  § 42.1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
  1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz naczelnych Stowarzyszenia oraz władz oddziałów i kół dotyczących naruszenia przepisów Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania
  zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych w wyniku działalności w Stowarzyszeniu,
  18
  2) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich
  oddziałów,
  3) nadzór nad działalnością sądów koleżeńskich oddziałów,
  4) opracowanie we współpracy z Komisją Statutową projektu regulaminów
  i instrukcji działania sądów koleżeńskich wszystkich szczebli.
 19. Decyzje Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
  § 43. 1. Główny Sąd Koleżeński ma prawo orzekać następujące kary:
  1) upomnienia,
  2) zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia od trzech do dwunastu
  miesięcy,
  3) zakazu pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia,
  4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 20. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w I instancji przysługuje prawo
  odwołania w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.
 21. Odwołania od orzeczeń wydanych przez Główny Sąd Koleżeński w I instancji należy rozpatrywać w innym składzie osobowym.
 22. Orzeczenia wydane przez Główny Sąd Koleżeński w II instancji są ostateczne.
 23. Sądy koleżeńskie orzekają w składzie trzyosobowym w I i II instancji.
 24. Organizację i tryb pracy sądów koleżeńskich określa regulamin uchwalany
  przez Krajowe Walne Zebranie Delegatów.
  Rozdział V
  Terenowe jednostki organizacyjne
  § 44. 1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków są:
  a) Oddziały Wojewódzkie, Rejonowe i Branżowe,
  b) Oddziały Powiatowe, Miejskie, Miejsko-Powiatowe, Grodzkie i Koła
  Terenowe.
 25. Oddziały i Koła terenowe mogą posiadać nazwy regionalne ustalone uchwałą Zarządu danego szczebla.
 26. Oddziały Powiatowe, Miejskie, Miejsko-Powiatowe i Grodzkie oraz Koła
  Terenowe podlegają pod Oddziały Wojewódzkie, Rejonowe lub Branżowe.
 27. Oddziały Wojewódzkie, Rejonowe i Branżowe podlegają pod Zarząd
  Główny Stowarzyszenia.
  A. Oddziały Wojewódzkie, Rejonowe i Branżowe
  § 45. 1. Oddziały są powoływane i rozwiązywane przez Walne Zebranie Delegatów
  Oddziału Wojewódzkiego, Rejonowego i Branżowego. Powstanie Oddziałów Wojewódzkich, Rejonowych i Branżowych zatwierdza uchwałą Zarząd
  19
  Główny. Oddział Rejonowy musi posiadać terenowe jednostki organizacyjne w minimum trzech różnych gminach. Oddział Wojewódzki musi posiadać terenowe jednostki organizacyjne w minimum trzech różnych powiatach. Oddział Branżowy musi posiadać terenowe jednostki organizacyjne –
  co najmniej trzy oddziały lub koła terenowe na terenie kraju.
 28. Władzami Oddziału Wojewódzkiego, Rejonowego lub Branżowego są:
  1) Walne Zebranie Delegatów Oddziału;
  2) Zarząd Oddziału;
  3) Rada Oddziału;
  4) Komisja Rewizyjna Oddziału;
  5) Sąd Koleżeński Oddziału;
 29. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.
  Walne Zebranie Delegatów Oddziału Wojewódzkiego, Rejonowego
  i Branżowego
  § 46. 1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Oddziału Wojewódzkiego, Rejonowego i Branżowego. Biorą w nim udział delegaci wybrani przez
  Walne Zebrania członków jednostek terenowych podległych danemu Oddziałowi w liczbie określonej regulaminem.
 30. Walne Zebranie Delegatów Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
  1) uchwalanie regulaminu działania Oddziału zgodnie z postanowieniami
  Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,
  2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji
  Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału Wojewódzkiego, Rejonowego i Branżowego,
  3) podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez Zarząd Oddziału, jego Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński lub członków,
  4) wybór i odwołanie członków Zarządu Oddziału w tym Prezesa, Komisji
  Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i delegatów na Krajowe Walne Zebranie Delegatów,
  5) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania
  Delegatów Oddziału Wojewódzkiego, Rejonowego i Branżowego.
 31. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów.
  W przypadku nieparzystej liczby delegatów kworum stanowi połowa liczby
  zaokrąglona w górę do pełnej liczby.
 32. W razie braku wymaganej większości członków wymienionych w ustępie
  powyżej, zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę
  obecnych, a podejmowane zwykłą większością głosów uchwały są ważne.
 33. Delegaci nieobecni na Walnym Zebraniu delegatów mogą upoważnić innego delegata do głosowania w jego imieniu. Pełnomocnictwo, pod rygorem
  nieważności, musi być udzielone w formie pisemnej lub mailowej.
  20
  § 47. 1. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, Rejonowego i Branżowego nie rzadziej niż co 4 lata. Delegaci
  zachowują mandaty do następnego Walnego Zebrania Delegatów.
 34. O terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów,
  Zarząd Oddziału zawiadamia na co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zebrania Delegatów.
  § 48. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest:
  1) na wniosek Zarządu Głównego,
  2) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,
  3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  4) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów.
 35. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
  Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, Rejonowego i Branżowego
  § 49. 1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, Rejonowego i Branżowego składa się
  z minimum 5 członków w tym Prezesa Zarządu Oddziału, wybranych na
  Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału Wojewódzkiego, Rejonowego
  i Branżowego spośród delegatów i członków Rady Oddziału w wyborach
  jawnych lub tajnych według decyzji Walnego Zebrania Delegatów Oddziału. W skład Zarządu Oddziału mogą wchodzić także jeden lub dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik. W pierwszej kolejności wybieranych jest
  minimum 5 członków Zarządu z największą liczbą głosów, którzy wybierają
  spośród siebie Prezesa Zarządu Oddziału. Wybór Prezesa Zarządu Oddziału
  następuje zwykłą większością głosów. W trakcie trwania kadencji Zarządu
  możliwa jest zmiana funkcji pełnionych przez jego członków, dokonywana
  uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co
  najmniej 1/2 członków Zarządu. W przypadku nieparzystej liczby członków
  organu, kworum stanowi połowa liczby zaokrąglona w górę do pełnej liczby. W razie braku wymaganej liczby członków wymienionych w zdaniu poprzedzającym, posiedzenie odbywa się w drugim terminie bez względu na
  liczbę obecnych, a podejmowane zwykłą większością głosów uchwały są
  ważne.
 36. Organizacyjnie Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, Rejonowego i Branżowego podlega bezpośrednio pod Zarząd Główny.
 37. Do reprezentowania Oddziału, składania oświadczeń woli, podpisywania
  umów i zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych są łącznie upoważnieni: Prezes Zarządu Oddziału wraz z członkiem Zarządu Oddziału.
 38. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy
  obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu Oddziału. W przypadku nieparzystej liczby członków organu kworum stanowi połowa liczby zaokrąglona
  w górę do pełnej liczby. W razie braku wymaganej liczby członków wymienionych w ust. powyżej, posiedzenie odbywa się w drugim terminie bez
  21
  względu na liczbę obecnych, a podejmowane zwykłą większością głosów
  uchwały są ważne.
 39. W przypadku ubycia członków Zarządu Oddziału, Zarząd Oddziału może
  uzupełnić skład drogą kooptacji spośród członków Rady Oddziału, delegatów lub innych członków Stowarzyszenia. Uzupełnienie składu Zarządu
  Oddziału drogą kooptacji nie może przekroczyć 50% początkowego składu
  Zarządu.
  § 50. Do zakresu działania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Rejonowego
  i Branżowego należy:
  1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów Oddziału oraz
  uchwał i wytycznych naczelnych władz Stowarzyszenia,
  2) uchwalanie planów działania oddziału oraz zatwierdzania sprawozdań
  z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych,
  3) decydowanie w sprawach majątkowych i gospodarczych w ramach
  posiadanej osobowości prawnej,
  4) podejmowanie uchwał o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o rejestrację
  w celu uzyskania osobowości prawnej przez Oddział,
  5) podejmowania decyzji w sprawach przedkładanych przez członków
  Zarządu Oddziału,
  6) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów Oddziału,
  7) zatwierdzanie powoływania, rozwiązywania i nadzór nad działalnością
  Oddziałów i Kół zrzeszonych w Oddziale,
  8) podejmowanie uchwał dotyczących pobierania dodatkowych opłat
  w zakresie niezbędnym do celów działalności.
  § 51. 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są na wniosek członków Zarządu
  Oddziału w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.
 40. Członkowie Zarządu Oddziału kierują pracami Oddziału w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału. W posiedzeniach Zarządu Oddziału
  dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego biorą udział oprócz
  Członków Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału albo wyznaczony przez niego członek tego organu i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału albo wyznaczony przez niego członek tego organu oraz inni zaproszeni przez Zarząd Oddziału goście.
 41. Członkowie Zarządu Oddziału nieobecni na posiedzeniu Zarządu Oddziału
  mogą upoważnić pisemnie lub mailowo innego Członka Zarządu do głosowania w ich imieniu.
 42. Dwóch członków Zarządu Oddziału w tym Prezes mogą zarządzić głosowanie w drodze ustalenia korespondencyjnego lub z wykorzystaniem technicznych środków łączności, w tym poczty elektronicznej. Aby takie głosowanie
  było ważne, jednakowe stanowisko musi zająć zwykła większość członków
  Zarządu Oddziału. Wymaga się złożenia podpisu Prezesa lub dwóch wyznaczonych przez niego członków Zarządu pod decyzją, która zapadła drogą
  obiegową, na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału.
  22
 43. Do obsługi pracy Zarządu Oddziału można utworzyć biuro oddziału, uchwalając jego regulamin.
  Rada Oddziału
  §52. 1. Rada Oddziału jest organem doradczym i opiniodawczym Oddziału. Pełni
  funkcje wspierające. Działa zgodnie z zapisami Statutu. Składa się z prezesów Zarządów podległych Oddziałów Miejskich, Powiatowych, MiejskoPowiatowych, Grodzkich i Kół, którzy wybierani są przez Walne Zebrania
  poszczególnych szczebli i automatycznie wchodzą w skład Rady Oddziału.
  Jeżeli w skład Zarządu Oddziału wchodzą wszyscy Prezesi Zarządów
  z podległych Kół, nie ma obowiązku tworzyć osobno Rady Oddziału.
 44. Rada Oddziału podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Rady.
  W przypadku nieparzystej liczby członków organu kworum stanowi połowa
  liczby zaokrąglona w górę do pełnej liczby. W razie braku wymaganej liczby członków wymienionych powyżej, posiedzenie odbywa się w drugim
  terminie bez względu na liczbę obecnych, a podejmowane zwykłą większością głosów uchwały są ważne.
 45. Do zakresu działania Rady Oddziału należy:
  a) opiniowanie rocznych planów działalności i rocznego planu finansowego Oddziału,
  b) doradzanie w kwestiach dotyczących bieżącej działalności Oddziału,
  c) opiniowanie i wsparcie merytoryczne w kwestiach i zagadnieniach
  zgłoszonych przez Zarząd Oddziału.
 46. Posiedzenia Rady Oddziału zwoływane są przez Prezesa na wniosek członków Zarządu Oddziału lub jednoczesny wniosek minimum 1/3 liczby członków Rady Oddziału w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
 47. W posiedzeniach Rady Oddziału biorą udział oprócz Członków Rady Oddziału, Zarząd Oddziału, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału
  i Sądu Koleżeńskiego Oddziału albo wyznaczony przez nich członek tych
  organów oraz inni zaproszeni przez Radę Oddziału goście.
 48. Członkowie Rady Oddziału nieobecni na posiedzeniu Rady Oddziału mogą
  upoważnić pisemnie lub mailowo innego Członka Rady Oddziału do głosowania w ich imieniu.
 49. Członkowie Rady Oddziału mogą zarządzić głosowanie w drodze ustalenia
  korespondencyjnego lub z wykorzystaniem technicznych środków łączności, w tym poczty elektronicznej. Aby takie głosowanie było ważne, jednakowe stanowisko musi zająć co najmniej połowa ogólnej liczby członków
  Rady Oddziału. W przypadku nieparzystej liczby członków organu kworum
  stanowi połowa liczby zaokrąglona w górę do pełnej liczby Wymaga się
  złożenia podpisu dwóch członków Rady Oddziału pod decyzją, która zapadła drogą obiegową, na najbliższym posiedzeniu Rady Oddziału.
  23
  Komisja Rewizyjna Oddziału
  § 53. 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest jego organem kontrolnym, składa się
  z minimum 3 członków wybranych spośród delegatów na Walnym Zebraniu
  Delegatów Oddziału lub innych członków Stowarzyszenia.
 50. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału, jego zastępcę i sekretarza.
 51. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami organu
  zarządzającego – Zarządu Oddziału i Rady Oddziału, ani pozostawać
  z członkami tego organu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu podległości służbowej. Członkiem Komisji Rewizyjnych nie może być osoba
  skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej
  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 52. W przypadku ubycia któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej Oddziału, może ona uzupełnić skład drogą kooptacji spośród delegatów lub innych członków Stowarzyszenia. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej
  Oddziału drogą kooptacji nie może przekroczyć 50% początkowego składu
  Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 53. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu
  Oddziału, na zaproszenie Zarządu.
  § 54. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Oddziału,
  2) kontrola opłacania składek członkowskich,
  3) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału wraz
  z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium
  Zarządowi Oddziału,
  4) przedstawienie Zarządowi Oddziału wniosków w sprawach działalności
  Oddziału,
  5) kontrola pracy podległych Oddziałów i Kół,
  6) uchwalanie planów pracy Komisji Rewizyjnej Oddziału i ich realizacja.
  Sąd Koleżeński Oddziału
  § 55. 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z minimum 3 członków wybranych
  spośród delegatów na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału lub spośród
  innych członków Stowarzyszenia Członkowie ze swego składu wybierają
  przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Oddziału, jego zastępcę i sekretarza. Decyzje Sądu Koleżeńskiego Oddziału zapadają zwykłą większością
  głosów
 54. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie mogą pełnić funkcji z wyboru lub kooptacji w innych władzach tego samego szczebla i szczebla centralnego oraz nie mogą być pracownikami etatowymi Stowarzyszenia.
  24
 55. W przypadku ubycia członków ze składu Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
  pozostali członkowie mogą dokonać kooptacji ze składu delegatów lub innych członków Stowarzyszenia nie więcej niż 1/3 składu Sądu Koleżeńskiego.
 56. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą brać udział w zebraniach Zarządu
  Oddziału, na zaproszenie Zarządu.
  § 56. 1. Sąd Koleżeński Oddziału Wojewódzkiego, Rejonowego i Branżowego rozpatruje i rozstrzyga:
  1) w I instancji sprawy członkowskie władz Oddziału oraz niższych szczebli organizacyjnych, a dotyczące przestrzegania Statutu, regulaminu
  i uchwał organów Stowarzyszenia, naruszenia zasad współżycia społecznego oraz spraw wynikających z działalności Stowarzyszenia,
  2) w II instancji odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich niższych
  szczebli organizacyjnych.
 57. Sąd Koleżeński Oddziału sprawuje nadzór nad działalnością sądów koleżeńskich niższych szczebli organizacyjnych.
 58. Sąd Koleżeński Oddziału ma prawo orzekać następujące kary:
  1) upomnienia,
  2) zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia od trzech do dwunastu
  miesięcy,
  3) zakazu pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia,
  4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 59. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w I instancji przysługuje prawo
  odwołania w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.
 60. Odwołania od orzeczeń wydanych przez Sąd Koleżeński Oddziału w I instancji należy składać do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 61. Orzeczenia wydane przez Sąd Koleżeński w II instancji są ostateczne.
 62. Sądy koleżeńskie orzekają w składzie trzyosobowym w I i II instancji.
 63. Organizację i tryb pracy sądów koleżeńskich określa regulamin uchwalany
  przez Krajowe Walne Zebranie Delegatów.
  Rozdział VI
  Oddziały Powiatowe, Miejskie, Miejsko-Powiatowe i Grodzkie oraz
  Koła Stowarzyszenia
  § 57. 1 Podstawowym ogniwem Stowarzyszenia jest Koło terenowe, obejmujące
  swym zasięgiem działania daną branżę lub obszar miasta, dzielnicy, gminy
  itp. Koła mogą także pełnić rolę oddziału powiatowego, jeżeli działają jako
  jedyne na obszarze powiatu lub są upoważnione przez inne koła z terenu
  powiatu, o ile Zarząd Oddziału nie postanowi inaczej.
 64. Oddział powiatowy, oddział miejski, oddział miejsko – powiatowy, oddział
  grodzki obejmuje działaniem obszar administracyjny powiatu lub miasta na
  prawach powiatu grodzkiego.
  25
  § 58. 1. Koło terenowe powstaje z woli jego założycieli, tj. co najmniej 7 osób,
  wyrażonej w postaci zaprotokołowanej uchwały w trakcie zebrania założycielskiego i wybrania władz Koła terenowego. Oddziały Wojewódzkie, Rejonowe, Branżowe lub powiatowe udzielają pomocy w zakładaniu Kół terenowych. Po zbadaniu zgodności sporządzonej na zebraniu założycielskim
  dokumentacji ze Statutem, Zarządy Oddziałów Wojewódzkich, Rejonowych
  lub Branżowych uchwałą potwierdzą fakt powołania i przyjęcia w swoje
  struktury Koła terenowego lub Oddziałów Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkie oraz Koła Stowarzyszenia.
 65. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków nie przejmuje kół lub innych struktur
  będących częścią innych organizacji.
 66. Władzami Koła terenowego są:
  1) Walne Zebrania Członków Koła;
  2) Zarząd Koła;
  3) Komisja Rewizyjna Koła (nieobligatoryjnie); 4) Sąd Koleżeński Koła (nieobligatoryjnie).
 67. W przypadku niepowołania w Kołach lub Oddziałach Powiatowych, Miejskich, Miejsko-Powiatowych i Grodzkich Komisji Rewizyjnej Koła lub Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Koła lub Oddziału, ich rolę pełnią organy
  szczebla Wojewódzkiego, Rejonowego lub Branżowego.
 68. W przypadku powołania w Kołach lub Oddziałach Powiatowych, Miejskich,
  Miejsko-Powiatowych i Grodzkich Komisji Rewizyjnej Koła lub Oddziału
  i Sądu Koleżeńskiego Koła lub Oddziału należy odpowiednio stosować zapisy Statutu dotyczące tych organów w Oddziałach wyższego szczebla.
 69. Kadencja władz Koła lub Oddziału trwa 4 lata.
  A/ Walne Zebrania Członków Koła lub Oddziału Powiatowego,
  Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego
  § 59. 1. Walne Zebranie Członków Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego,
  Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego jest najwyższą władzą Koła lub Oddziału.
 70. Walne Zebranie Członków Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego,
  Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 71. Do zadań Walnego Zebrania Członków Koła lub Oddziału Powiatowego,
  Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego należy:
  1) rozpatrywanie i ocena sprawozdań z działalności Zarządu Koła lub
  Oddziału Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego,
  2) uchwalanie programu/regulaminu działania Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego,
  26
  3) wybór członków Zarządu Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego,
  Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego, w tym Prezesa w liczbie określonej przez walne zebranie członków Koła lub Oddziału,
  4) wybór i odwołanie delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału
  szczebla nadrzędnego w liczbie ustalonej Regulaminem przeprowadzania Walnych Zebrań, z tym, że nie mniej niż jeden delegat na jedno Koło,
  5) uchwały Walnego Zebrania Członków Koła lub Oddziału Powiatowego,
  Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby
  członków. W przypadku nieparzystej liczby członków, kworum stanowi
  połowa liczby zaokrąglona w górę do pełnej liczby. W razie braku wymaganej większości członków wymienionych w ustępie powyżej, zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych,
  a podejmowane zwykłą większością głosów uchwały są ważne.
  6) Członkowie nieobecni na Walnym Zebraniu Członków mogą upoważnić innego członka do głosowania w jego imieniu. Pełnomocnictwo, pod
  rygorem nieważności, musi być udzielone w formie pisemnej lub mailowej.
  7) Rozwiązywanie Kół na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków
  Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego
  i Grodzkiego.
  § 60. 1. Walne Zebranie Członków Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego,
  Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego zwoływane jest przez Zarząd Koła lub
  Oddziału nie rzadziej niż co 4 lata.
 72. Zawiadomienie o terminie zebrania, miejscu i projekcie porządku obrad
  winno być wystosowane co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego, MiejskoPowiatowego i Grodzkiego.
  § 61. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła lub Oddziału Powiatowego,
  Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego może odbyć się w każdym
  czasie i zwoływane jest przez Zarząd Koła lub Oddziału Powiatowego,
  Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego z własnej inicjatywy, na
  wniosek władz wyższego szczebla lub na wniosek 1/3 liczby członków Koła
  lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego.
  27
  B/ Zarząd Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego, MiejskoPowiatowego i Grodzkiego
  § 62. 1. Zarząd Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego
  i Grodzkiego, wybrany jest przez Walne Zebranie Członków Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego
  w liczbie minimum 3 członków, w tym Prezes, w wyborach jawnych lub
  tajnych według decyzji Walnego Zebrania Członków. W pierwszej kolejności wybieranych jest minimum 3 członków Zarządu z największą ilością
  głosów, którzy wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu Koła lub Oddziału. Wybór Prezesa Zarządu Koła lub Oddziału oraz ewentualnie wiceprezesów Zarządu Koła lub Oddziału, a także osób pełniących funkcje sekretarza
  i skarbnika następuje zwykłą większością głosów. W trakcie trwania kadencji Zarządu możliwa jest zmiana funkcji pełnionych przez jego członków,
  dokonywana uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów przy
  obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu. W przypadku nieparzystej
  liczby członków organu, kworum stanowi połowa liczby zaokrąglona w górę do pełnej liczby. W razie braku wymaganej liczby członków wymienionych w zdaniu poprzedzającym, posiedzenie odbywa się w drugim terminie
  bez względu na liczbę obecnych, a podejmowane zwykłą większością głosów uchwały są ważne.
 73. Organizacyjnie Zarząd Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego podlega bezpośrednio pod Zarząd Oddziałów Rejonowych, Wojewódzkich i Branżowych.
 74. Do reprezentowania Zarządu Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego,
  Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego, składania oświadczeń woli, podpisywania umów i zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych jest
  upoważniony Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu Koła lub Oddziału
  Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego łącznie.
 75. Uchwały Zarządu Koła lub Oddziału zapadają zwykłą większością głosów
  przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu Koła lub Oddziału.
  W przypadku nieparzystej liczby członków organu kworum stanowi połowa
  liczby zaokrąglona w górę do pełnej liczby. W razie braku wymaganej liczby członków wymienionych powyżej, posiedzenie odbywa się w drugim
  terminie bez względu na liczbę obecnych, a podejmowane zwykłą większością głosów uchwały są ważne.
 76. W przypadku ustąpienia członków Zarządu Koła lub Oddziału, Zarząd może
  uzupełnić skład drogą kooptacji spośród innych członków Stowarzyszenia.
  Uzupełnienie składu Zarządu Koła lub Oddziału drogą kooptacji nie może
  przekroczyć 50% początkowego składu Zarządu Koła.
 77. Zarządy Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego, MiejskoPowiatowego i Grodzkiego mogą utworzyć biuro Zarządu Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego określając jego regulamin.
  28
  § 63. 1. Do zakresu działania Zarządu Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego,
  Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego należy:
  1) kierowanie działalnością Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego,
  Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego,
  2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła lub Oddziału
  Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego oraz
  uchwał, regulaminów i wytycznych wyższych władz Stowarzyszenia,
  3) opracowanie projektu planu działania, preliminarzy budżetowych, wniosków i sprawozdań, oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych Kół
  Oddziałów Powiatowych, Miejskich, Miejsko-Powiatowych i Grodzkich,
  4) gospodarowanie środkami finansowymi Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego i zarządzanie jego
  majątkiem,
  5) podejmowanie uchwał dotyczących pobierania dodatkowych opłat w zakresie niezbędnym do celów działalności,
  6) przyjmowanie członków Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego,
  Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego,
  7) stosowanie się do zapisów Statutu,
  8) skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
  9) organizowanie i udzielanie pomocy rzeczowej, prawnej i innej członkom w zależności od potrzeb i posiadanych możliwości.
 78. Posiedzenia Zarządu Koła lub Oddziału Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego odbywają się zależnie od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

Rozdział VII
Majątek Stowarzyszenia
§ 64. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 1. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
  1) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
  2) wpływy z działalności statutowej,
  3) darowizny i zapisy,
  4) dotacje, subwencje, środki publiczne, granty,
  5) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej,
  6) środki uzyskane ze zbiórek publicznych, w tym pochodzących ze zbiórek za pośrednictwem portali internetowych,
  7) wpływy z 1% podatku od osób fizycznych,
  8) wpływy ze sponsoringu,
  9) wpływy z nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzanych przez sądy od
  sprawców przestępstw.
  29
  § 65. 1. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o Statut, przepisy powszechnie obowiązujące oraz decyzje Zarządu Głównego.
 2. Władze Kół i Oddziałów Stowarzyszenia są obowiązane zarządzać majątkiem Stowarzyszenia z należytą starannością, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.
 3. Majątek Oddziałów/Kół rozwiązanych pozostaje własnością Stowarzyszenia, a o jego wykorzystaniu decyduje Walne Zebranie Członków w formie
  uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel.
  § 66. 1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych, udzielania pełnomocnictw
  i innych Stowarzyszenia składają na każdym szczeblu Władz Stowarzyszenia i jednostek terenowych członkowie zarządu zgodnie z reprezentacją:
  1) na szczeblu Zarządu Głównego – Prezes Zarządu samodzielnie do kwoty uchwalonej przez Zarząd Główny albo łącznie Prezes Zarządu wraz
  z członkiem Zarządu. Członkowie Zarządu mogą zgodnie z reprezentacją upoważnić do działania osoby z listy upoważnionych uchwałą Zarządu Głównego np. pracowników Biura Zarządu Głównego,
  2) na szczeblu oddziału i szczeblu koła – łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
  Rozdział VIII
  Działalność gospodarcza
  § 67.1. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być:
  1) działalność agencji reklamowych,
  2) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  3) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne,
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  4) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  5) wydawanie książek, z wyjątkiem książek dotyczących cukrzycy i diabetyków,
  6) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, z wyjątkiem czasopism dotyczących cukrzycy i diabetyków,
  7) pozostała działalność wydawnicza, z wyjątkiem publikacji dotyczących
  cukrzycy i diabetyków,
  8) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  z wyjątkiem kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy i diabetyków,
  9) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  10) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
  Internet.
  30
 4. Działalność gospodarcza może być prowadzona w każdej prawem dozwolonej formie.
  § 68. 1. Posiadające osobowość prawną terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia prowadzą działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własne
  ryzyko.
 5. Cały dochód z działalności gospodarczej winien być przeznaczony na dalszy rozwój lub na cele statutowe Stowarzyszenia.
 6. O przeznaczeniu uzyskanego dochodu decyduje wyłącznie jednostka organizacyjna Stowarzyszenia, która dochód uzyskała.
  § 69. 1. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia podlega przepisom ogólnie obowiązującym.
  § 70. 1. Działalność Stowarzyszenia mieszcząca się w granicach określonych dla
  stowarzyszenia pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą.
  W Stowarzyszeniu zabrania się:
  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
  oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
  organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
  pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
  do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
  statutowego celu organizacji albo podmiotu;
  4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
  w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów
  lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
  Rozdział IX
  Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia
  § 71. 1. Krajowe Walne Zebranie Delegatów ustala sposób powołania Komisji Statutowej w celu dokonania nowelizacji Statutu. Skład Komisji Statutowej to
  minimum 5 osób, przy czym funkcjonuje ona do czasu zakończenia Krajowego Walnego Zebrania Delegatów.
  31
  § 72. 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Krajowego Walnego Zebrania Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy
  obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
  W przypadku nieparzystej liczby delegatów kworum stanowi połowa liczby
  zaokrąglona w górę do pełnej liczby.
 7. W razie podjęcia przez Krajowe Walne Zebranie Delegatów uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje ono również o przeznaczeniu majątku
  Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
 8. Komisja Likwidacyjna składa się z minimum 7 członków na szczeblu Zarządu Głównego, minimum 5 członków na szczeblu Oddziałów Wojewódzkich, Rejonowych i Branżowych oraz minimum 3 członków na szczeblu pozostałych jednostek organizacyjnych.